Image

 

 

 

 

 

Training voor Zorgverleners

Weerbaarheid, communicatie & teamvorming

(professioneel omgaan met agressief gedrag)

  

Visie

Het vertrekpunt voor onze visie is natuurlijk een mensbeeld. En dan primair het mensbeeld waar wij mee vertrouwd zijn in de zorg voor de in zijn ontwikkeling gestoorde mens, ook wel verstandelijk gehandicapte genoemd.

‘De mens zien we als een lichamelijk, psychisch en spiritueel levend wezen met een individuele levensopgave. Het wezen van ieder mens (beginsel van gelijkwaardigheid), dus ook van onze cliënten, is gezond. Tussen cliënten en medewerkers is sprake van lotsverbondenheid.
Het leven van elk mens is met zingeving doortrokken, ook dat van de in zijn ontwikkeling gestoorde mens. De innerlijke kracht die wordt ontwikkeld bij de omgang of de overwinning van een stoornis is van wezenlijk belang voor het individu en voor de samenleving’.


agressief gedrag


Menselijke handelingen en wilsuitingen die aanvalsbelust en overwegend destructief zijn noemen we agressief. Dit geeft al aan dat ook agressief  gedrag gezien wordt als menselijk gedrag. Hoe ongewenst of hinderlijk het zich ook mag voordoen het is en blijft een vorm van sociale interactie met een communicatieve inhoud. Om agressief gedrag te gaan begrijpen en er je houding en handelwijze op te bepalen is het altijd zinvol om zorgvuldig aandacht te schenken aan wat er aan vooraf ging en wat er op volgde.

 

Training


Waar agressief gedrag zich als probleem voordoet is de communicatie verstoord en word je geconfronteerd met een verbindingsvraagstuk. Coaching en training zijn dan gericht op herstel en vernieuwing van de verbinding. (Zelf-)inzicht, bewustzijn van en omgang met grenzen, versterking van teamgeest en een diepere en meer totale vorm van communiceren, m.n. op fysiek niveau zijn de belangrijke oefenthema’s. Dit, opdat het inzicht in onze eigen bijdrage aan agressieve incidenten praktisch vorm krijgt in de competentie om incidenten vroegtijdig te zien aankomen of zelfs te voorkomen.

 

gevaar 

Deze training in vijf dagdelen omvat een selectie aan oefeningen uit een groter geheel van all round persoonlijkheidstraining. In vier fasen en onder veilige omstandigheden oefenen we met ‘gevaarlijke energie’. Dat klinkt misschien dramatisch, maar we hoeven daarvoor niet heel ver te zoeken. Mensen met een ontwikkelings-stoornis raken ongeveer op dezelfde gronden overstuur als wijzelf. Wij beleven het wellicht minder heftig of zijn in staat om er flexibeler mee om te gaan. Waarschijnlijk hebben we ook meer gedragsalternatieven tot onze beschikking. En zonodig kunnen we dat leren. Het blijkt nodig.

 

 Eigen ervaring

Agressieve incidenten komen voor onze beleving vaak toch nog onverwacht en blijken ongewenste en verstrekkende gevolgen te kunnen hebben. Voor ons innerlijk evenwicht, onze gezondheid, voor ons plezier in het werk en de omgang met de bewoners.

In onze eigen werkervaring vinden we belangrijk oefenmateriaal. Met name in het bewuster doorleven van enerzijds, wat agressie met ons doet, onze kwetsuren, en anderzijds onze eigen agressieve impulsen. Daarnaast van wonderbaarlijk of relatief goed verlopen crisissituaties en ons eigen aandeel daarin. Zo werken we aan onze professionaliteit door onze persoonlijkheid in het geding te brengen en vergroten onze kans om – echt in het nauw – niet enkel ineen te krimpen, te verstarren of in angstige bewustzijnsvernauwing zelf in een bullebak te veranderen.

  Werkwijze

Theorie en praktijk worden soepel afgewisseld in leergesprek, fysieke oefeningen in bevrijdings- en begrenzingstechnieken en theateroefeningen met – voor ons werk relevante – psychologische dimensie. Deelnemers leren hierdoor elkaar en vooral zichzelf goed kennen en doorgaans geeft het fysiek met elkaar in de weer zijn aanleiding tot een hoop pret en hilarische ontdekkingen.Voor de theorie maak ik o.a. gebruik van het hoofdstuk ‘Woede en agressie’ uit het boek ‘Macht en Onmacht’ van Michaela Glöckler. Dit vnl. voor wat betreft de visie op agressief gedrag.

Tempo

In een tempo dat ik laat afhangen van het proces in de groep deelnemers werken we toe naar een versterking van onze tegenwoordigheid van geest in het werk (en natuurlijk niet alleen daar). Je zou kunnen zeggen, aan een stukje nieuwe bezieling of bezielde zakelijkheid, want het gaat om vergroting van competentie en tegelijk het verzorgen van onze inspiratie. Daarmee staat wel in contrast de nuchterheid van de praktische leidraad. Aan de hand van de concrete vragen over de omgang met agressief gedrag waarmee in de afgelopen jaren een training werd aangevraagd: Hoe kunnen we het voorkomen c.q. zien aankomen? Hoe houden we ze ons van het lijf? Hoe houd ik schade en letsel beperkt? behandel ik met de deelnemers achtereenvolgens:

Thema's

  • Hoe put je inspiratie uit je beroepshouding en wat zijn zoal grenssituaties

  • Bewustzijn van eigen en andermans grenzen; het bewustworden ervan, omgaan ermee

  • Samenwerking en bundelen van kracht, zowel in het team als individueel en fysiek (Fysieke technieken en simulaties)

  • Belang en praktische toepassing van nazorg !

Vooral dit laatste punt blijkt letterlijk een punt van zorg en dan niet eens omdat een instelling geen nazorg aanbiedt, maar omdat medewerkers zich te stoer of te nonchalant opstellen, of zich na een incident het liefste ongezien terugtrekken.

 

Is dit herkenbaar en spreekt de aanpak u aan:

B e l  of  m a i l  voor een afspraak of een aanbieding op maat.

via de contactpagina,

of telefonisch: 06 29 54 29 78

of via het mailadres: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it